Rejestracja spółki z o. o.

RejestracjaObecnie najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności w Polsce jest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Założenie spółki z o.o. jest procesem czasochłonnym i wymaga znajomości przepisów prawa gospodarczego. Warto więc powierzyć wszelkie formalności ekspertom, których wiedza i doświadczenie gwarantują profesjonalne przygotowanie pełnej dokumentacji. Inną alternatywą jest zakup gotowej spółki i wtedy przedsiębiorca może rozpocząć działalność w przeciągu 2 dni.

Według pierwszej opcji – czyli zalożenie nowej spółki z o.o. należy rozpocząć od opracowania umowy spółki zgodnie z art 157 § 1 K.S.H. Założyciele muszą określić nazwe spółki czyli firmę. Nazwa obligatoryjnie połączona jest z dopiskiem „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Zgodnie z art. 41 K.C. należy ustalić miejscowość w której będzie siedziba organu zarządzającego spółki. Adres siedziby ma wpływ do którego Sądu Rejestrowego, Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS będziemy należeć. Należy pamiętać, że każda zmiana siedziby wiąże się z koniecznością zmiany umowy spółki, a co za tym idzie dodatkowymi kosztami. Podczas opracowania umowy spółki należy określić  przedmiot działalności który będzie zgodny z klasyfikacją PKD dostępną na stronie GUS.

Warto wiedzieć, że nie ma ograniczeń, co do ilości wybranych rodzajów działalności. Zwrócić trzeba jednakże szczególną uwagę na niektóre zakresy, do prowadzenia których konieczne są specjalne uprawnienia lub koncesje oraz takie, które nie mogą być prowadzone w formie spółki kapitałowej (np. działalność prawnicza). Następnym z etapów jest ustalenie kapitału podstawowego, który zgodnie z z art. 154 K.S.H. nie może być mniejszy niż 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych). Udziały w kapitale zakładowym mogą być o równej wartości (wówczas kapitał dzieli się na określoną liczbę udziałów o jednakowej wartości) oraz o nierównej (wówczas wspólnicy posiadają po jednym udziale o różnej wartości, które w sumie składają się na wysokość kapitału zakładowego).

Kolejnym elementem w umowie spółki jest okeślenie czasu działalności spółki, może to być czas określony lub nieokreślony. Dodatkowoymi zapisami w umowie spółki jest wybór zarządu, określenie prokury oraz sposobu pokrycia udzialów. W umowie mogą zostać zawarte równnież takie informacje jak prawo pierwokupu udziałów, podejmowanie zobowiązań o określonej wartości przez zarząd itp. Przygotowana umowa spółki musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego. U notariusza warto od razu spotrządzić poświadczony notarialnie wzór podpisu członków zarządu – będzie on potrzebny do rejestracji spółki w sądzie.

Następnym krokiem jest zlożenie przez Zarząd w terminie do 6 miesięcy od podpisania aktu notarialnego wniosku o rejestrację spółki w Sądzie Rejestrowym. W sytuacji gdy termin ten zostanie przekroczony umowa spółki ulega rozwiązaniu.

Warunkiem koniecznym do rejestracji jest wniesienie przez wszystkich wspólników całości wkładów na pokrycie kapitału zakładowego w przewidzianej formie.

Opłata za rejestracje spółki wynosi 500,00 za wspis i 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Opłatę można dokonać gotówką w kasie sądu lub przelewem na konto bankowe.

Sąd rejestrowy przesyła odpowiednie dokumenty do Urzędu Skarbowego, GUS, oraz ZUS w ten sposób działa zasada tzw. „jednego okienka.”  W przypadku wpisu do rejestru, sąd rejestrowy przyśle na adres spółki odpis postanowienia o wpisie, wraz z nadanym numerem KRS. Po uzyskaniu numeru KRS można pobierać odpisy z rejestru, stanowiące podstawę do wykazania umocowania i innych istotnych okoliczności związanych ze spółką.

Należy pamiętac aby wniosek do sądu był złożony kompletnie. Należy poprawnie wypełnić odpowiednie druki KRS (KRS-W3, KRS-WM, KRS-WE, KRS-WK, KRS-WL – gdy jest prokurent i drugie KRS-WK – gdy jest rada nadzorcza), oraz dołączyć wszystkie konieczne dokumenty tj, NIP-2, RG-1, ZUS ZPA, Oświadczenie o pokryciu wkładów na kapitał, lista wspólników, poświadczone wzory podpisów członków zarządu, akt notarialny w 2 egzemplarzach, umowa najmu lokalu w oryginale lub potwierdzona notarialnie.

Oferujemy profesjonalną pomoc podczas całego procesu rejestracji spółki oszczędzając Państwa czas a także gwarantujemy dokładne wykonanie wszelkich czynności rejestracyjnych. Wszystkie formularze są pieczołowicie sprawdzane, aby proces zakładania spółki przebiegał bezbłędnie i bezproblemowo.

Dodaj komentarz