Składki ZUS w działalności gospodarczej

ZUS

Jesteś przedsiębiorcą, czyli z tytułu tego, że prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą powinieneś opłacać składki na ZUS.

Każdy, kto rozpoczyna działalność gospodarczą, ma obowiązek zgłosić to w ZUS. Zgłoszenia są różne i uwarunkowane innymi czynnikami, ale zawsze do ZUS-u płacić będzie trzeba. Wyjątek stanowi opłacanie KRUS albo podleganie ubezpieczeniom zagranicznym – o tym innym razem)

Należy pamiętać, że do celów ubezpieczeniowych możemy być uznani za przedsiębiorcę w sytuacji gdy nie prowadzimy działalności gospodarczej.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą to:

 1. osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczegółowych
 2. wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich
 3. twórca i artysta
 4. osoba prowadząca działalność w zakresie wolnego zawodu
 5. osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty

Działalność o której mówi wprost art. 83a ustawy o systemie oświaty, nie jest działalnością gospodarczą, natomiast dla celów ZUS jest uznawana za przedsiębiorcę i występuje obowiązek odprowadzania składek na zasadach właściwych dla osób prowadzących działalność.

Są trzy rodzaje należności odprowadzane do ZUS i obejmują one składki na :

 1. Ubezpieczenia społeczne
  • emerytalne – finansowane są z niego emerytury
  • rentowe – finansowane są z nich renty
  • wypadkowe – finansowane są z niego świadczenia z tytułu wypadków przy pracy
  • chorobowe – finansowane są z niego zasiłki chorobowe, macierzyńskie i podobne
 2. Ubezpieczenie zdrowotne – umożliwia ono korzystanie z państwowej służby zdrowia
 3. Fundusz Pracy – finansowane są z nich zasiłki dla bezrobotnych, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – finansowane są z nich wynagrodzenia w przypadku niewypłacalności pracodawcy – i Fundusz Emerytur Pomostowych – finansowane są z niego emerytury pomostowe.

W sytuacji gdy działalność gospodarcza jest Twoim jedynym źródłem utrzymania wtedy składki obowiązkowe to:

 1. Ubezpieczenie społeczne – w tej sytuacji ubezpieczanie chorobowe jest dobrowolne
 2. Ubezpieczenie zdrowotne
 3. Fundusz Pracy – nie płacony w sytuacji płacenia ZUS na zasadach preferencyjnych prze pierwsze dwa lata działalności

W niektórych przypadkach będziesz podlegać wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu – będzie tak np. gdy działalność gospodarczą będziesz wykonywał równolegle do etatu a wynagrodzenie będzie równe lub większe od minimalnego.

Zgłoszenia do ZUS należy wykonać w dwóch etapach. Po pierwsze konieczne jest dokonanie wpisu do CEiDG. W treści wniosku o dokonanie wpisu (CEIDG-1) jest część poświęcona ubezpieczeniom – wypełniając ją zgłaszasz się do ZUS jako płatnik ubezpieczeniowy, czyli podmiot odpowiedzialny za odprowadzanie składek do ZUS. Niezależnie od powyższego musisz dokonać zgłoszenia siebie do ZUS, jako osoby ubezpieczonej.

W Polsce ubezpieczeniom podlegamy na dwa sposoby

 1. na druku ZUS ZUA – pobierz formularz – zgłoszenia dokonujemy jeżeli podlegamy wszystkim ubezpieczeniom
 2. na druku ZUS ZZA – pobierz formularz – zgłoszenia dokonujemy jeżeli  podlegamy wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu

Formularze ZUS możesz wypełnić ręcznie – potrzebne druki znajdziesz w swojej placówce ZUS – lub komputerowo, np. jako aktywny formularz PDF. Możesz także skorzystać z udostępnionego przez ZUS darmowego programu Płatnik.

Możesz także – zgłosić się do nas – a my się zajmiemy Twoimi zgłoszeniami.

Podstawa prawna:

art. 66 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami)

art. 8 ust 6 art. 11,36,43 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 1442 z późniejszymi zmianami)

art. 104 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 poz. 674 z późniejszymi zmianami)

Dodaj komentarz