Umowa o dzieło kontra umowa zlecenie

PodpisJako osoby prowadzące działalność często potrzebujemy pracowników, ale nie zawsze jest konieczność zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W takiej sytuacji możemy skorzystać z umów cywilnych: zlecenia lub o dzieło. Często przedsiębiorcy nie wiedzą jakie są między nimi różnice i która jest bardziej dla nich korzystna. 

Podstawową różnicą pomiędzy umową o dzieło a zleceniem jest przedmiot umowy oraz oznaczenie stron umowy.

Przedmiotem umowy od dzieło jest wykonanie przez przyjmującego zamówienie konkretnego dzieła odpowiadającego potrzebom osoby zamawiającej. Dzieło powinno mieć charakter materialny bądź niematerialny, przyszły, samoistny czyli będzie istniało niezależnie od wykonawcy i obiektywnie pewny co do osiągnięcia. Ta druga forma jest możliwa tylko jeśli da sie ją utrwalić w postaci określonych przedmiotów materialnych takich jak protokoły, rysunki czy zdjęcia, które zapoznają jedynie z treścią dzieła.

Przedmiotem umowy zlecenia jest natomiast dokonanie przez zleceniobiorcę określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy. Kodeks cywilny nie określa konkretnych czynności faktycznych, ale wpisują się one w przedmiot umowy o świadczeniu usług.

O wybraniu odpowiedniej formy stosunku cywilnoprawnego decyduje w praktyce rodzaj zadania, które trzeba zrealizować.  O charakterze umowy rozstrzyga jej treść, ponieważ większość zadań może stanowić przedmiot obu umów. Jako przykład można tu podać takie zdarzenie jak usługa szycia. W sytuacji gdy na umowie zawarta będzie treść „szycie zasłon” oznacza to sytuację ciągłą i wskazuje na umowę zlecenie, natomiast w sytuacji gdy na umowie będzie treść „uszycie 15 zasłon” jest to skutek materialny i wskazuje na charakter umowy o dzieło.

Gdy przedmiot ma charakter materialny, można go poprawić, można dać na niego gwarancję i oczekiwać końcowego rezultatu potwierdzonego odbiorem, to wtedy taka umowa ma znamiona umowy o dzieło. Natomiast w sytuacji gdy wytworu umowy nie da się odebrać w żaden namacalny sposób, poprawić, ani dać na niego gwarancji to wtedy taką umowę traktujemy jak umowę zlecenie.

W ramach umowy zlecenia mogą być wykonywane następujące rodzaje prac: pilnowanie dziecka, serwisowanie kserokopiarki, aktualizowanie baz danych, kompleksowe sprzątanie biura, prowadzenie sprawy przed sądem, świadczenie usług marketingowych, obsługa prawna, doradztwo podatkowe, ochrona obiektu.

Przy umowie o dzieło wystąpią następujące prace: uszycie sukienki, namalowanie obrazu, wykonanie stołu na zamówienie, przetłumaczenie tekstu, napisanie artykułu, napisanie programu komputerowego, przeprowadzenie szkolenia z konkretnego zakresu, naprawienie butów, wyczyszczenie tapicerki, zmiana logo firmy.

Umowy różni też sposób wyliczenia kwoty wynagrodzenia netto, co w konsekwencji powoduje inne obciążenia względem urzędu skarbowego i ZUS.  Od kwoty brutto wynagrodzenia płacimy wyłącznie podatek w dwóch sytuacjach. Pierwsza to zatrudnienie na umowę zlecenie ucznia szkoły ponadpodstawowej  lub ze studenta przed ukończeniem 26 roku życia. Drugi to zawarcie umowy o dzieło z osobą która nie jest jednocześnie pracownikiem  u zamawiającego. W obu tych przypadkach nie dokonujemy zgłoszenia do ZUS i nie opłacamy żadnych składek na ubezpieczenia społeczne. W pozostałych sytuacjach występuje obowiązek odprowadzenia składek do ZUS, natomiast w zależności od sytuacji są one różne. W sytuacji, gdy przyjmujący zlecenie pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcom i osiąga conajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę wtedy podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu, natomiast gdy nie otrzymuje conajmniej minimalnego wynagrodzenia to wtedy odprowadzane są wszystkie obowiązkowe składki ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń pracowniczych.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93 z późn. zm. (wg stanu prawnego na dzień 20 października 2011 roku)
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. 1991 nr 80, poz. 350 z późn. zm. (wg stanu prawnego na dzień 20 października 2011 roku)
  • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz. U. 1998 nr 137, poz. 887 z późn. zm. (wg stanu prawnego na dzień 20 października 2011 roku)

Dodaj komentarz